Meer informatie over AVG; de verwerking van uw persoonsgegevens door TEKEN

TEKEN EN UW GEGEVENS (PRIVACYVERKLARING) versie 5 augustus 2018

Teken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we u graag duidelijk informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

TEKEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Dit brengt met zich mee dat wij

  1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en welke persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  4. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als TEKEN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

TEKEN vof
Dieserstraat 26
7201 NB Zutphen
E-mail:info@teken-design.nl
Telefoon: 0575-517165

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de omstandigheden.

  • Als u ons een mail stuurt of een contactformulier invult via onze website (www.teken-design.nl), verwerken we de persoonsgegevens die u invult; uw naam, mailadres en uw telefoonnummer. We ververwerken deze alleen voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. Dus om uw vraag te beantwoorden, om in contact met u te treden in verband met een mogelijke opdracht, om informatie te verstrekken, om u op de hoogte te houden van nieuws en nieuwe producten, of voor deelname aan een van onze activiteiten, cursussen en workshops.

We bewaren deze gegevens maximaal een jaar, tenzij we daadwerkelijk iets voor u gaan betekenen. Dan is het zaak dat we over een langere periode in contact met u kunnen blijven en bewaren we de gegevens zolang als nodig is voor een correcte afhandeling of zolang als de wet vereist.

  • Is er sprake van een opdracht of deelname aan een workshop, cursus of andere activiteit, dan worden persoonsgegevens door Teken verwerkt omdat hier een wettelijke verplichting toe is. We vragen hiervoor de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.

Deze gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor een correcte afhandeling van de totale overeenkomst. Wettelijk is bepaald dat gegevens van cliënten 7 jaar bewaard moeten worden.

  • Ook als er door u contact met ons opgenomen wordt via telefoon, per mail, post of bij een bezoek aan bijvoorbeeld onze werkplaats, kunnen uw persoonsgegevens gevraagd worden. Dit zal steeds in overleg met u plaats vinden op een manier die in overeenstemming is met dat wat u van ons vraagt. We kunnen hiervoor om de volgende persoonsgegevens vragen: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor een correcte afhandeling van de totale overeenkomst en zolang de wet bepaalt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van uw opdracht.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor verzending van bestelde artikelen.

Waar nodig zorgt TEKEN voor een verwerkersovereenkomst met derden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

TEKEN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

Software pakketten worden automatisch up-to-date gehouden (Anti virus software, besturingssystemen etc.);

De website is beveiligd met het https protocol;

Gebruik van inlognamen en wachtwoorden op alle benodigde software;

Gegevens worden op meerdere beveiligde en versleutelde locaties opgeslagen binnen de EU.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij zullen vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies

De website van Teken gebruikt cookies. Het betreft technische en functionele cookies die ingezet worden om de site goed te laten werken. Daarnaast gebruiken we analytische en performance cookies. Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben en foutmeldingen te onderzoeken.  Ze stellen ons in staat om nieuwe functies te testen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruiksgemak van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te vergroten.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we om hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.teken-design.nl) worden gepubliceerd.