Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

TEKEN EN UW GEGEVENS (PRIVACYVERKLARING) versie 5 augustus 2018

Teken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we u graag duidelijk informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

TEKEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Dit brengt met zich mee dat wij

  1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en welke persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  4. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als TEKEN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen om bijvoorbeeld uw gegevens te wijzigen, in te zien of te verwijderen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

TEKEN vof
Dieserstraat 26
7201 NB Zutphen

E-mail:info@teken-design.nl
Telefoon: 0575-517165

Meer informatie